Gå til hovedinnhold

Stedfesting av objekter på fortau og annet vegnett for gående og syklende

· 2 min lesetid

Som beskrevet i denne nyhetssaken: Vegnett for gående og syklende i NVDB | Nasjonal vegdatabank (NVDB) (vegvesen.no), og også informert om i NVDB-forum 2023-2, skal fullstendig vegnett for gående og syklende etableres i NVDB.

Det jobbes fortsatt med å etablere fortau og gangveger, og fra høsten av vil også noen traktorveger og stier dukke opp. For fortau og gangveg som hører til riks- og fylkesveger, så vet lenkene hvilken veg hører til, men de har ikke fullstendig vegsystemreferanse. For fortau og gangveg som er kommunale eller private, så ligger disse helt uten vegkategori og vegnummer.

Vi ser at det nå feilaktig blir stedfestet objekter på dette nye vegnettet, spesielt på fortau. F.eks. ser vi at mange steder har belysningspunkt blitt stedfestet til fortau-lenkene, men skulle vært stedfestet til bilvegen. Her mistenker vi at verktøyet som har vært benyttet har funnet «nærmeste lenke» uten at det er gjort en vurdering på om dette er riktig lenke. Det er derfor viktig at brukerne er klar over dette når data skal registreres i NVDB. For de feilene som allerede ligger i NVDB, vil vi se på muligheten for i stor grad å kunne rette dette vha. automatikk.

Som beskrevet i fjor, så vil regelverk for hvilke objekttyper som skal kunne stedfestes på disse typene veg bli utarbeidet etter hvert. For fortau, gangfelt, traktorveger og stier vil det i utgangspunktet være veldig få objekttyper som skal kunne stedfestes på disse veglenkene. Det vil lages en liste som viser hvilke objekttyper dette er, og så vil NVDB API Skriv stoppe forsøk på å registrere andre objekttyper på disse lenkene. Denne funksjonaliteten håper vi at vi har på plass etter sommeren/tidlig høst 2024. Temaet vil også bli tatt opp på NVDB-forum til høsten.