Skip to main content

Nasjonal Vegdatabank

Full av godbiter fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) – tips om data og om bruk

NVDB API Les

Statens vegvesen tilbyr et REST-basert API som kan benyttes for å få tilgang til informasjonen som befinner seg i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

NVDB API Skriv

API Skriv eksponerer et sett med REST-baserte endepunkter for registrering og vedlikehold av data i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

NVDB Vegkart

I Vegkart kan du se data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) i nettleseren din.

NVDB Datafangst

Datafangst er et webbasert verktøy for kontroll, redigering og registrering av objekter i NVDB. Entrepenører er pålagt å levere data fra vegprosjekter til Statens Vegvesen for registrering i NVDB.

NVDB Stedfesting

NVDB tilbyr et endepunkt for å generere gyldig punkt- eller strekningsstedfesting for vegobjekter. Stedfestingen (vegnettstilknytningen) beregnes ved å 'projisere' vegobjektets geometri ned på nærmeste relevante vegnett på vegtrasénivå.

NVDB Rapporter

Ta ut NVDB-data med ulike aggregeringsnivå (rapporter). Utvalget av rapporter er tilpasset et lite knippe av Vegvesenets arbeidsprosesser.

NVDB Eksport

Eksport kan eksportere vegobjekter og det segmenterte vegnettet fra NVDB API Les til SOSI og CSV format.

NVDB Datakatalogen

Datakatalogen er en lite versjon av Datak og er ment for gjøre det lett for utviklere og brukere å slå opp vegobjekt. Samtidig tilbyr DatakLite statistikk generering og linker direkte til Vegkart for et visuelt oppslag av data fra NVDB.

NVDB Fiksvegdata

Statens vegvesen har laget denne tjenesten for å kunne samle alle feilmeldinger om vegnettet. Slike feil kan være veger som ikke finnes på kartet, at det er feil i data om fartsgrenser eller at våre ruteplantjenester sender deg mot innkjøring forbudt eller inn en veg som er sperret.

NVDB Elveg

Elveg 2.0 er et vegnettsdatasett som omfatter alle kjørbare veger som er lengre enn 50 meter, eller del av et nettverk, samt gang- og sykkelveger og sykkelveger representert som veglenkegeometri.