Gå til hovedinnhold

Introduksjon til stedfesting

NVDB tilbyr noen endepunkter for å generere gyldig punkt- eller strekningsstedfesting for vegobjekter. Stedfestingen (vegnettstilknytningen) beregnes ved å "projisere" vegobjektets geometri ned på nærmeste relevante vegnett på vegtrasénivå. Forutsetningen er derfor at vegobjektene har minst én geometriegenskap.

Obs

Det finnes vegobjekttyper som ikke har egengeometri. Eksempel på dette kan være Fartsgrense (105). Her må forankring legges ved stedfestingen for å få korrekt resultat. Datakatalogen vil hjelpe deg med nødvendige styringsparametere.

Det er viktig å merke seg at vegobjekttyper med punktstedfesting ikke kan stedfestes dersom man har lagt til forankring med både start- og sluttWkt. Derfor vil tjenesten ignorere sluttWkt i slike tilfeller. For best resultat bør man ikke bruke forankring for vegobjekttyper med egengeometri.

Stedfestingsendepunktet tar høyde for faktorer som:

 • Vegobjektets levetid (begrenser gyldig vegnett for stedfesting)
 • Om vegobjekttypen tillater stedfesting på konnekteringsveglenker
 • Minimumslengde for strekningsstedfesting
 • Om vegobjekttypen krever at stedfestingen er innenfor stedfestingen til morobjektet

Beregnet strekningsstedfesting kan bestå av flere stedfestingselementer (flere veglenkesekvenser). I så fall beskriver den en sammenhengende rute langs en og samme veg. En veg i dette tilfellet er kombinasjonen av vegkategori, vegfase og vegnummer.

Responsen fra endepunktet, dersom en stedfesting lot seg beregne, er garantert å være gyldig for det aktuelle vegobjektet på det tidspunktet den ble levert. Vegnettet kan imidlertid endre seg over tid og gjøre en tidligere gyldig stedfesting ugyldig.

Mottatt stedfesting bør derfor brukes i et endringssett innen rimelig tid.

Validering

Vegobjekter som sendes til stedfestingsendepunktet gjennomgår en liten valideringssekvens for å sikre at det er levert nok og korrekt informasjon til at stedfesting kan gjennomføres. Valideringen sjekker begrensninger opp mot datakatalogen og kontekts innad i stedfestforespørselen.

Valideringen kontrollerer bl.a. at:

 • Vegobjekttypen er kjent i datakatalogen.
 • Egenskapstypene er kjent i datakatalogen og tillatt for den aktuelle vegobjekttypen.
 • Vegobjekttypen krever punkt- eller strekningsstedfesting.
 • Vegobjekttypen har minst én geometriegenskap
 • Vegobjektet har angitt minst én geometriegenskap
 • Geometriegenskaper har gyldig verdi

Dersom det avdekkes én eller flere uregelmessigheter vil responsen inneholde beskrivelse av disse. I tillegg til varselkodene som er felles med endringssett, kan følgende koder forekomme:

VarselkodeForklaring
UGYLDIG_GEOMETRIVegobjektet har ingen gyldige geometriegenskaper.
STEDFESTING_MISLYKTESGyldig vegnettstilknytning for vegobjektet ble ikke funnet med de angitte parametere.
UGYLDIG_VEGOBJEKTTYPEVegobjektet krever ikke punkt- eller strekningsstedfesting.
RUTE_ER_MINDRE_ENN_1_METERInnsendte parameter ga en rute på mindre enn 1 meter.
VEGOBJEKTET_KAN_IKKE_STEDFESTES_PÅ_KONNEKTERINGSLENKERVegobjekttypen kan ikke stedfestes på konnekteringslenker.
UGYLDIG_ANKERPUNKTPunktstedfesting kan ikke bereges med forankring som har to ankerpunkt.
UGYLDIG_MORFinner ikke morobjektet eller at datterobjektet ikke kan ha assosiasjon til oppgitt morobjekt.
MOROBJEKT_MANGLER_STEDFESTINGKan ikke stedfeste datterobjektet når stedfesting av morobjektet mislyktes.
MOR_DEKKER_IKKE_DATTEROBJEKTDatterobjektet kunne ikke stedfestes innenfor morobjektet.
STEDFESTING_FLYTTETDatterobjektet ble flyttet til nærmeste endepunkt på morobjektet.

Geometriegenskaper

Enkelte vegobjekttyper tillater flere geometriegenskaper. For mest mulig presis stedfesting anbefales at så mange som mulig av geometriegenskapene leveres med i vegobjektene, også for vegobjekttyper som skal ha punktstedfesting.

Geometriegenskapen som brukes for å projisere til en punktstedfesting, velges etter følgende prioritet:

 1. Punkt
 2. Kurve (bruker sentroiden)
 3. Flate (bruker sentroiden)

Geometriegenskapen som brukes for å projisere til en strekningsstedfesting, velges etter følgende prioritet:

 1. Kurve
 2. Flate
 3. Punkt

Mor- og datterrelasjoner

Dersom mor- og datterobjekter leveres i samme request og assosisasjonen mellom dem er beskrevet, vil stedfestingen av datterobjektet ta hensyn til om det er av en vegobjekttype som krever at stedfestingen er innenfor morobjektets stedfesting.

Som følger av dette vil tjenesten sørge for at rekkefølgen av vegobjektene du vil stedfeste blir sortert etter mor - datter assosiasjon. Dersom datter viser til mor som også skal stedfestes i samme forespørsel, så vil dette skje før barnet og med det kan barn adoptere stedfesting til mor hvor dette er relevant.

I de tilfellene hvor barn assosieres med en allerede eksisterende mor så vil tjenesten hente nødvendig informasjon om mor for at stedfestingen til barnet skal skje i henhold til styringsparameterene i datakatalogen.