Gå til hovedinnhold

API-referanse

Hente oppdrag

Henter ut detaljert beskrivelse av et oppdrag i NVDB.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag/{id}

Request

Parametere

Ingen.

Hode
NavnTypeBeskrivelse
AcceptMediaTypeAngir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
AuthorizationAutentiseringstokenBearer med id-token fra OpenId Connect.
X-ClientTekstAngir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-IDUUIDAngir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag/3466724 HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
NavnTypeBeskrivelse
Content-TypeMediaTypeAngir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type Oppdrag.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<oppdrag xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/task/v1" xmlns:ns2="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/common/v1" id="3466724">
<typeId>24598</typeId>
<navn>Fylkes- og kommunale veger</navn>
<beskrivelse>Øvrige veger: bare for kommunale veger</beskrivelse>
<sluttidspunkt>2016-09-20T07:13:31Z</sluttidspunkt>
<bruker id="42">
<brukernavn>olanor</brukernavn>
<fulltNavn>Ola Nordmann</fulltNavn>
</bruker>
<tjenesteregel>VEGNETTSOPPDRAG</tjenesteregel>
<ressurser>
<ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/3466724"/>
<ressurs rel="transaksjoner" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/transaksjon?oppdragId=3466724"/>
</ressurser>
</oppdrag>

Søke etter oppdrag

Henter en liste av oppdrag i NVDB som tilfredsstiller angitte søkekriterier.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag
?antall={tall}
&start={tall}
&sorterPå={feltnavn}
&sorterStigende={JA/NEI}
&fraDato={dato}
&eier={navn}
&tjenesteregel={kode}

Request

Parametere
NavnTypeBeskrivelse
antallHeltallAngir ønsket antall oppdrag i responsen (sidestørrelse). Maksimumsverdi er 1000.
startHeltallAngir indeksverdi (1-basert) for første oppdrag (sidestart).
sorterPåTekstAngir sortingsnøkkel. Tillatte verdier: BRUKERNAVN og TID.
sorterStigendeBoolskAngir om oppdragene skal sorteres stigende.
fraDatoDatoAngir tidligste dato for ønskede oppdrag.
eierTekstAngir brukernavn til eier av ønskede oppdrag.
tjenesteregelTekstAngir tjenesteregel til ønskede oppdrag. Gyldige verdier defineres av typen Tjenesteregel.
Hode
NavnTypeBeskrivelse
AcceptMediaTypeAngir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
AuthorizationAutentiseringstokenBearer med id-token fra OpenId Connect.
X-ClientTekstAngir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-IDUUIDAngir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/oppdrag?antall=1&eier=olanor HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
NavnTypeBeskrivelse
Content-TypeMediaTypeAngir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type OppdragListe.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<oppdragliste xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/task/v1" xmlns:ns2="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/common/v1" antallTotalt="4951115">
<oppdrag id="3466724">
<typeId>24598</typeId>
<navn>Fylkes- og kommunale veger</navn>
<beskrivelse>Øvrige veger: bare for kommunale veger</beskrivelse>
<sluttidspunkt>2016-09-20T07:13:31Z</sluttidspunkt>
<bruker id="42">
<brukernavn>olanor</brukernavn>
<fulltNavn>Ola Nordmann</fulltNavn>
</bruker>
<tjenesteregel>VEGNETTSOPPDRAG</tjenesteregel>
<ressurser>
<ressurs rel="self" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/3466724"/>
<ressurs rel="transaksjoner" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/transaksjon?oppdragId=3466724"/>
</ressurser>
</oppdrag>
</oppdragliste>

Søke etter transaksjoner

Henter en liste av transaksjoner i NVDB som tilfredsstiller angitte søkekriterier.

Mønster

GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/transaksjon
?antall={tall}
&start={tall}
&sorterPå={feltnavn}
&sorterStigende={JA/NEI}
&endringssettId={id}
&oppdragId={id}
&vegobjektId={id}
&nettelementId={id}
&fraDato={dato}
&eier={navn}

Request

Parametere
NavnTypeBeskrivelse
antallHeltallAngir ønsket antall transaksjoner i responsen (sidestørrelse). Maksimumsverdi er 1000.
startHeltallAngir indeksverdi (1-basert) for første transaksjon (sidestart).
sorterPåTekstAngir sortingsnøkkel. Tillatte verdier: BRUKERNAVN og TID.
sorterStigendeBoolskAngir om transaksjonene skal sorteres stigende.
endringssettIdUUIDAngir id for endringssettet en ønsker transaksjonen for.
oppdragIdHeltallAngir id for oppdraget en ønsker transaksjonene for.
vegobjektIdHeltallAngir id for vegobjektet en ønsker transaksjonene for.
nettelementIdHeltallAngir id for nettelementet en ønsker transaksjonene for.
fraDatoDatoAngir tidligste dato for ønskede transaksjoner.
eierTekstAngir brukernavn til eier av ønskede transaksjoner.

Minst én av parametrene endringssettId, oppdragId, vegobjektId og nettelementId må angis. Men parameter endringssettId og oppdragId kan ikke brukes samtidig. Samme begrensning gjelder for parameter vegobjektId og nettelementId

Hode
NavnTypeBeskrivelse
AcceptMediaTypeAngir ønsket media-type for responsen: application/json eller application/xml. application/xml benyttes hvis ikke annet er oppgitt.
AuthorizationAutentiseringstokenBearer med id-token fra OpenId Connect.
X-ClientTekstAngir navnet på klientapplikasjonen.
X-Request-IDUUIDAngir unik korrelasjonsidentifikator for requesten.
Eksempel
GET /nvdb/apiskriv/rest/v1/transaksjon?antall=1&eier=olanor HTTP/1.1
Accept: application/xml
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJraWQiOiJrV3Y5elBvNUdsUUxqam1CTkdHQW1hMmtRMmM9IiwiYWxnIjoiUlMyNTYifQ...
X-Client: MinKlientApplikasjon
X-Request-ID: edf1f9eb-38dd-46e3-a250-52b810277b18

Respons

Hode
NavnTypeBeskrivelse
Content-TypeMediaTypeAngir media-type for payload: application/json eller application/xml
Payload

Entitet av type TransaksjonListe.

Eksempel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml; charset=UTF-8

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<transaksjoner xmlns="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/transaction/v1" xmlns:ns2="http://nvdb.vegvesen.no/apiskriv/domain/common/v1" antallTotalt="1">
<transaksjon>
<oppdragId>3466724</oppdragId>
<tidspunkt>2016-09-20T09:12:46</tidspunkt>
<brukernavn>olanor</brukernavn>
<objekttyper>
<objekttype>
<typeId>83</typeId>
<objekttype>VEGOBJEKT</objekttype>
<objekter>
<objekt>
<objektId>737948714</objektId>
<transaksjonstype>NY</transaksjonstype>
<objektversjon>1</objektversjon>
<startdato>2016-09-20</startdato>
<ressurser>
<ressurs rel="objekt" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v3/les/vegobjekt/83/737948714/1"/>
</ressurser>
</objekt>
</objekter>
</objekttype>
</objekttyper>
<ressurser>
<ressurs rel="oppdrag" src="https://nvdbapiskriv.atlas.vegvesen.no/rest/v1/oppdrag/3466723"/>
</ressurser>
</transaksjon>
</transaksjoner>