Gå til hovedinnhold

Hvordan bruke Eksport

Det finnes to ulike måter å bruke Eksport. Gjennom Vegkart, eller med å gjøre et kall direkte til Eksport APIet.

Eksport gjennom vegkart

Når man har gjort et søk i Vegkart kan man ekportere dataen til filformatene CSV eller SOSI. Hvordan dette gjøres er beskrevet i Vegkart dokumentasjonen -> Last ned data.

Eksport gjennom APIet

Det er to endepunkter som brukes for å hente ut data, /vegobjekter og /vegnett. I tillegg har vi /changelog og /auth.

Vegobjekter

Endepunkt: /vegobjekter/<typeid>.<csv|sosi|sos>

Eksporter ett eller flere vegobjekt til enten SOSI eller CSV format. Benytter samme parameter som API Les, les her for mer informasjon. Merk at ved eksport til SOSI format er det påkrevd å inkludere enten parameteret "kartutsnitt" eller "sosiutsnitt". Parameteret "kartutsnitt" vil bare hente vegobjekter innenfor gitt utsnitt, mens "sosiutsnitt" vil kun brukes i SOSI hodet dersom "kartutsnitt" ikke er satt.

Eksempel: Dette eksempelet vil hente ut fartsdempere (type 103) i Trondheim kommune (5001), med det oppgitte kartutsnittet som MIN og MAX-NØ i SOSI hodet.

https://nvdb-eksport.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/103.sosi?kommune=5001&inkluder=alle&sosiutsnitt=250339.83,7010675.56,285864.43,7051059.45

Vegnett

Endepunkt: /vegnett/veglenkesekvenser/segmentert.csv

Eksporter et sett av segmenterte veglenkesegmenter til CSV format. Benytter samme parameter som API Les, les her for mer informasjon.

Eksempel: Dette eksempelet vil hente ut forttau-vegnettet i Skaun kommune (5029) i CSV.

https://nvdb-eksport.atlas.vegvesen.no/vegnett/veglenkesekvenser/segmentert.csv?kommune=5029&typeveg=fortau

Endringslogg

Endepunkt: /changelog

Henter liste over versjoner av eksport-applikasjonen med tilhørende endringslogg i JSON format.

Endepunkt: /changelog/latest

Henter versjonsnummeret til siste utgivelse av eksport-applikasjonen med tilhørende endringslogg i JSON format.

Forhåndsautentisering

Endepunkt: /auth/<forespørsel>

Genererer en nøkkel for å forhåndsgodkjenne oppgitt eksport-forespørsel. Slik kan man lage en engangslenke som tillater nedlasting av skjermede data. Dette krever at det medfølger et id token som bearer token i Authorization headeren. Les mer om ID Token.

Eksempel: Dette eksempelet vil lage en nøkkel for å hente ut rørledninger (type 77) i Malvik kommune (5031).

https://nvdb-eksport.atlas.vegvesen.no/auth/vegobjekter/77.csv?kommune=5031&inkluder=alle

Videre kan man bruke den genererte nøkkelen i key parametere i en forespørsel.

https://nvdb-eksport.atlas.vegvesen.no/vegobjekter/77.csv?kommune=5031&inkluder=alle&key=YOUR_GENERATED_KEY

Merk at en nøkkel kun er gyldig for den spørringen den ble generert for, den kan kun brukes en gang, og den er kun gyldig i 1 minutt fra den ble generert.

Andre parametere

ParameterBeskrivelse
apiBrukes til å velge hvilket NVDB Les miljø dataen skal eksporteres fra. Nyttig hvis man vil se hvilke data som ligger i f.eks ute eller test. Eksempel: api=https://nvdbapiles-v3.atlas.vegvesen.no