Gå til hovedinnhold

Nasjonal vegdatabank

Mer informasjon om NVDB finner du på Statens vegvesen sin internettside .

Kontaktskjema finner du her .

NVDB er et system for håndtering av vegdata. Vegnettet i NVDB er en digital representasjon av det fysiske vegnettet, med både geometri og topologi. Datakatalogen bestemmer hva som er lovlig å lagre i NVDB. NVDB databasen inneholder fagdata representert som vegobjekter, og som brukes til mange forskjellige formål.

Vegobjekter, som stedfestes til vegnettet, og det finnes omlag 400 ulike typer vegobjekter, som inneholder verdifull informasjon om vegen.

Eksempler på vegobjekttyper:

 • Fartsgrense
 • Trafikkmengde
 • Trafikkulykke
 • Skiltplate
 • Rekkverk
 • Belysningspunkt
 • Tunnel
 • Bomstasjon

Vegobjekttypene kan deles inn i to kategorier:

 • Punktobjekttyper – Fagdata som normalt er koblet til et punkt på vegnettet
 • Strekningsobjekttyper – Fagdata som er koblet til vegnettet over en strekning

figur 1

Figur: Linda Therese Støeng, Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Data i NVDB

Informasjon vi finner i NVDB er viktig grunnlagsinformasjon for en rekke prosesser:

 • Grunnlag for ruteplanlegging og bilnavigasjon
 • Stedfesting av lineære vegdata
 • Nasjonal statistikkleveranse til SSB
 • Grunnlag for overordnet planlegging – NTP
 • Grunnlag for beredskapsarbeid
 • Grunnlag for veglistene
 • Leveranser i henhold til ITS-direktiv
 • Leveranser i henhold til INSPIRE Transport Network.
 • Grunnlag for FoU og ulykkesanalyser
 • Grunnlag for drift, vedlikehold og forvaltning
 • Grunnlag for driftskontrakter
 • Egne statistikker
 • Grunnlag for nasjonale kartdata

For at disse prosessene skal få det de trenger fra NVDB, så må det digitale vegnettet og fagdataene i NVDB til enhver tid være mest mulig ajour.

NVDB som system består av:

 • en database der alle data er lagret
 • en datakatalog som bestemmer hvordan data skal være strukturert
 • en indeksert kopi som forenkler tilgangen til dataene som er lagret i NVDB
 • NVDB-api, både for lesing og skriving, som gjør det mulig å hente ut data fra NVDB, og å lese data inn i NVDB

Klienter, fagsystemer og tjenester kan koble seg til NVDB gjennom NVDB-api.

figur 1

Referansesystemet i NVDB

Referansesystemet i NVDB er en beskrivelse av det fysiske vegnettet og representerer et digitalt navigerbart vegnett.

Referansesystemet danner grunnlaget for alle registreringer i NVDB. Referansesystemet består av:

 • Basisnettet, et nettverk av noder og lenker som alle objekter er stedfestet på.
 • Geometri for senterlinjer som viser vegens plassering i terrenget.
 • Vegsystemreferanse som beskriver vegmyndighet, vegens nummer og hvilke deler av vegnettet som hører til den aktuelle vegen.

I forbindelse med regionreformen ble referansesystemet i NVDB endret 7. november 2019. Det er gjort store endringer på oppslags- og rapporteringsnøkkelen. Ny referanse er bygd opp på en ny måte, og kalles for Vegsystemreferanse.

For mer informasjon, les Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem.