Gå til hovedinnhold

Hva er NVDB

Nasjonal vegdatabank og ny vegdataforskrift

Ny vegdataforskrift har vært på høring, og trer sannsynligvis i kraft i løpet av året. Forskriften skal regulere ansvar og oppgaver innen innhenting, kvalitetssikring, formidling, lagring og tilgjengeliggjøring av vegdata og vegtrafikkdata. Det samme gjelder ansvar for og oppgaver innen trafikkstyring og trafikkberedskap. Regler om samarbeid skal sikre at alle vegforvaltere har innflytelse på og engasjerer seg i arbeidet med å utarbeide håndbøker og krav. Les mer om forskriften: Kvifor ny forskrift? | Statens vegvesen

Per i dag regulerer vegdataforskriften ansvaret til Oslo kommune og fylkeskommunene som vegmyndighet, men den nye forskriften vil også gjelde for Statens vegvesen, kommunene og Nye Veier. For de fleste av landets 357 kommuner er dataleveranser til Nasjonal vegdatabank helt nytt, og det er et stort behov for informasjon, veiledning og støtte for å få på plass gode rutiner og sikre god datakvalitet.

Det store bildet

Som det første steget i «onboardingen» av de nye brukerne, ønsker vi at filmen skal forklare hva Nasjonal vegdatabank er på en enkel måte, slik at de forstår både egennytten og samfunnsverdien av å registrere data. Dette er noe vi vet at mange i og utenfor Vegvesenet synes er vanskelig å formidle og få gjennomslag for.

Formålet med filmen er ikke å gi svaret på alt, men å vise eksempler som illustrerer viktigheten av vegdata og verdien av å ha en felles, nasjonal vegdatabank; hva dataene brukes til og hvilke muligheter dataene gir, som planlegging, bygging, drift og vedlikehold av vegene og alt av utstyr på og langs disse. Alle små og store dataleveranser til Nasjonal vegdatabank er nødvendige bidrag for å kunne se «det store bildet»: Gode data om vegene er viktig for både trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap.

I første rekke retter filmen seg mot beslutningstakere, teknisk og politisk ledelse i kommuner og fylkeskommuner, og vi håper at den vil vekke interesse og gi grunnlag for god dialog. Filmen er tilgjengelig for nedlastning, og kan tas i bruk av alle som ønsker å informere om Nasjonal vegdatabank, både internt og eksternt.

Filmen er også en del av en større satsning på modernisering og videreutvikling av Nasjonal vegdatabank gjennom programmet Digital drivkraft. Der jobbes det blant annet med å forbedre den tekniske kjernen, løfte kjennskap og kunnskap om Nasjonal vegdatabank, og skape mer kundeorienterte tjenester.


Vegtransport og Digital drivkraft har i samarbeid med Red Ant laget en informasjonsfilm om Nasjonal vegdatabank i forbindelse med ny vegdataforskrift

Mer informasjon om programmet Digital drivkraft finner du her.

Mer informasjon om NVDB finner du på Statens vegvesen sin internettside .

Kontaktskjema finner du her .

NVDB er et system for håndtering av vegdata. Vegnettet i NVDB er en digital representasjon av det fysiske vegnettet, med både geometri og topologi. Datakatalogen bestemmer hva som er lovlig å lagre i NVDB. NVDB databasen inneholder fagdata representert som vegobjekter, og som brukes til mange forskjellige formål.

Vegobjekter, som stedfestes til vegnettet, og det finnes omlag 400 ulike typer vegobjekter, som inneholder verdifull informasjon om vegen.

Eksempler på vegobjekttyper:

 • Fartsgrense
 • Trafikkmengde
 • Trafikkulykke
 • Skiltplate
 • Rekkverk
 • Belysningspunkt
 • Tunnel
 • Bomstasjon

Vegobjekttypene kan deles inn i to kategorier:

 • Punktobjekttyper – Fagdata som normalt er koblet til et punkt på vegnettet
 • Strekningsobjekttyper – Fagdata som er koblet til vegnettet over en strekning

figur 1

Figur: Linda Therese Støeng, Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Data i NVDB

Informasjon vi finner i NVDB er viktig grunnlagsinformasjon for en rekke prosesser:

 • Grunnlag for ruteplanlegging og bilnavigasjon
 • Stedfesting av lineære vegdata
 • Nasjonal statistikkleveranse til SSB
 • Grunnlag for overordnet planlegging – NTP
 • Grunnlag for beredskapsarbeid
 • Grunnlag for veglistene
 • Leveranser i henhold til ITS-direktiv
 • Leveranser i henhold til INSPIRE Transport Network.
 • Grunnlag for FoU og ulykkesanalyser
 • Grunnlag for drift, vedlikehold og forvaltning
 • Grunnlag for driftskontrakter
 • Egne statistikker
 • Grunnlag for nasjonale kartdata

For at disse prosessene skal få det de trenger fra NVDB, så må det digitale vegnettet og fagdataene i NVDB til enhver tid være mest mulig ajour.

NVDB som system består av:

 • en database der alle data er lagret
 • en datakatalog som bestemmer hvordan data skal være strukturert
 • en indeksert kopi som forenkler tilgangen til dataene som er lagret i NVDB
 • NVDB-api, både for lesing og skriving, som gjør det mulig å hente ut data fra NVDB, og å lese data inn i NVDB

Klienter, fagsystemer og tjenester kan koble seg til NVDB gjennom NVDB-api.

figur 1

Referansesystemet i NVDB

Referansesystemet i NVDB er en beskrivelse av det fysiske vegnettet og representerer et digitalt navigerbart vegnett.

Referansesystemet danner grunnlaget for alle registreringer i NVDB. Referansesystemet består av:

 • Basisnettet, et nettverk av noder og lenker som alle objekter er stedfestet på.
 • Geometri for senterlinjer som viser vegens plassering i terrenget.
 • Vegsystemreferanse som beskriver vegmyndighet, vegens nummer og hvilke deler av vegnettet som hører til den aktuelle vegen.

I forbindelse med regionreformen ble referansesystemet i NVDB endret 7. november 2019. Det er gjort store endringer på oppslags- og rapporteringsnøkkelen. Ny referanse er bygd opp på en ny måte, og kalles for Vegsystemreferanse.

For mer informasjon, les Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem.